درخواست خدمات بازرسی

شرکت پُرسا پایش

فرم درخواست خدمات بازرسی

این فرم توسط درخواست کننده خدمات بازرسی تکمیل میگردد.
1 مشخصات شخصی
2 مشخصات شرکتی
بازرسی نفت خام، فرآورده های نفتی و پتروشیمی
بازرسی و نظارت بر ساخت ایستگاه تقلیل فشار
بازرسی کشتی های فله بر و کانتینری
بازرسی فنی گاز و آب
شرکت بازرسی بین المللی پُرسا پایش