شرکت بازرسی بین المللی پرسا  در سال ۱۳۹۱ توسط گروهی از بازرسان متخصص و با تجربه کشور در زمینه بازرسی از  کشتی  و کالا و محمولات نفتی و گاز و مخازن و اوزان و … تحت شماره 9525 به ثبت رسیده است.

 
get
شرکت بازرسی بین المللی پُرسا پایش